REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
SZKOŁY PŁYWANIA "WODNIŚ"
NA BASENIE PRZY ul. SPADKOWEJ w ŁODZI.

 1. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez WODNISIA oraz regulaminu pływalni, na której odbywa się kurs a także przestrzeganie znaków drogowych na terenie DPS-u przy ul. Spadkowej w Łodzi.
 2. W zajęciach biorą udział dzieci od 4 miesiąca życia. Dziecko wchodzi do wody pod opieką jednego dorosłego opiekuna. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe.
 3. Przed przystąpieniem do zajęć dzieci muszą posiadać zaświadczenie od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań do pływania lub rodzice podpisują oświadczenie, że u ich dziecka nie ma przeciwwskazań do zajęć w wodzie.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni oraz poza niecką pływalni odpowiedzialność ponoszą rodzice. Odpowiedzialność instruktora rozpoczyna się z chwilą wejścia ćwiczących do wody.
 5. Dzieci do lat 3 pływają w specjalnych pieluchach przeznaczonych do pływania. Po zajęciach nie wolno zdejmować dzieciom pieluch w basenie ani w jego bezpośredniej bliskości.
 6. Dzieci powyżej 4 roku życia podczas zajęć obowiązkowo korzystają z czepków.
 7. Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się pod natryskiem.
 8. Przed zajęciami uczestnicy zajęć (dzieci i rodzice) czekają na brzegu basenu na sygnał instruktora, że można wejść do wody. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wchodzenie do wody lub wpuszczanie dzieci do basenu podczas gdy ćwiczy poprzednia grupa.
 9. Zajęcia mają charakter zorganizowany. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktorów.
 10. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po pół godziny w trakcie trwania roku szkolnego (dla dzieci powyżej 6 roku życia raz w tygodniu po 45 minut).
 11. Rok szkolny podzielony jest na 4 części. Co 10 tygodni wykupuje się karnet obejmujący 10 zajęć. (Ostatni, 4 karnet w sezonie może obejmować inną ilość zajęć, np. 9, 11 lub 12. Opłata jest wtedy proporcjonalna do ilości zajęć w karnecie).
 12. Dla nowych osób istnieje możliwość rezygnacji z zajęć w trakcie 3 pierwszych tygodni pierwszego karnetu. Następuje wtedy zwrot pieniędzy za lekcje niewykorzystane od momentu zgłoszenia rezygnacji. Po tym czasie nie zwracamy pieniędzy za lekcje, na których dziecko było nieobecne, ani też nie są one odliczane przy opłacie za kolejny karnet.
 13. Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie, o ile są miejsca w danej grupie.
 14. W czasie ważności karnetu, w przypadku nieobecności istnieje możliwość odrobienia 4 zajęć z inną grupą po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 15. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce na kontynuację w danej grupie. Warunkiem jest wykupienie karnetu na kolejny cykl najpóźniej na ostatniej lekcji aktualnego cyklu. (Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo wpisania nowych osób na wolne miejsca). Kolejny karnet naliczany jest od pierwszego tygodnia następującego po utracie ważności poprzedniego karnetu.
 16. Przed wejściem na basen obowiązuje zmiana obuwia. Osoby oczekujące mogą obserwować zajęcia z ławek ustawionych przy wejściu. Podczas przebywania na basenie obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 17. WODNIŚ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 18. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenia, że znają i akceptują regulamin zajęć, że wyrażają zgodę na robienie zdjęć oraz filmowanie podczas zajęć, a także że dziecko i wszyscy opiekunowie ćwiczący z dzieckiem podczas zajęć są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do zajęć w wodzie.
 19. Wykupienie karnetu uważa się za zaakceptowanie niniejszego regulaminu.Przejdź do strony głównej dokumentu